parallax background

Obklopený psychopatmi?

Naše pocity a ich vplyv na naše telo
18. januára 2021
Stres v čase home office-u
31. marca 2021
Naše pocity a ich vplyv na naše telo
18. januára 2021
Stres v čase home office-u
31. marca 2021


VEDELI STE, ŽE VIAC AKO 40% DOSPELÉHO OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA ZAŽILO TRAUMU V DETSTVE?


Práve takéto vysoké čísla naznačujú výsledky profesora Hašta a kolektívu odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú. Zjavne tak traumatizácia v detstve je stále častým javom u mnohých detí, pričom sa môže jednať o pomerne širokú škálu udalostí a vplyvov, ktoré zasahujú do života dieťaťa. Od rozvodu, straty rodiča, konfliktov v rodine až po fyzické či psychické týranie, alebo sexuálne zneužívanie.

Na základe množstva štúdií tuzemských, ako i zahraničných vedcov, sa prišlo na to, že tieto traumy môžu mať za následok rôzne psychické problémy. Výsledky ukazujú súvislosť medzi týmito zážitkami a emočnými problémami (napríklad agresívne správanie), problémami s nadväzovaním sociálnych vzťahov či rizikovým správaním (užívanie alkoholu alebo drog). Menej známa je už však problematika vplyvu negatívnych skúseností na vývin mozgu. A práve tejto oblasti sa trošku povenujeme v tomto článku.


detský mozog po pôrode prechádza prirodzeným, vopred stanoveným, procesom vývinu a končí až v tretej dekáde, teda okolo 25. roku nášho životaNormálny vývin predpokladá, že určité signály z prostredia budú dostupné v určitých bodoch života. Vývin mozgu je teda ovplyvňovaný nie len genetickou výbavou, ale i skúsenosťami a zážitkami. Teratogény, škodlivé vplyvy, medzi ktoré sa radí napríklad stres, ale aj nedostatočná stimulácia z prostredia, môže tento proces výrazne narušiť. Uznávaná pediatrička venujúca sa problematike negatívnych skúseností v detstve a ich vplyve na zdravie, Nadine Burke Harris, v rámci jej odbornej praxe zistila, že existujú ďalšie významné štrukturálne zmeny mozgu, ktoré sú spôsobené psychickou traumou.

Harris tvrdí, že opakované a chronické vystavovanie mozgu dieťaťa stresorom zvyšuje aktivitu amygdaly (štruktúry mozgu zodpovednej za riadenie emocionálnych odpovedí, strachu a agresivity), čo má za následok aj zväčšenie jej objemu. Táto skutočnosť môže v ďalšom živote dieťaťa spôsobovať problémy so zvládaním stresu či reguláciou vlastných emócií. Dieťa preto nemusí byť schopné ovládať svoje impulzy, agresívne správanie, alebo môže mať tendenciu na relatívne malú záťaž reagovať neprimerane. Dokonca u ľudí, ktorí v detstve zažívali stresujúce udalosti, bolo zistené, že v dospelosti boli na stres vnímavejší, a bolo u nich takisto zaznamenané vyššie množstvo kortizolu (hormónu vylučovaného pri stresovej reakcii). Negatívny účinok majú stresory aj na hippokampus, čo je štruktúra zodpovedná za tvorenie a uchovávanie pamäťových informácií. Ten (hippokampus) sa vplyvom dlhodobého negatívneho stresu zmenšuje v objeme, čo vytvára vyššie riziko vzniku problémov s pamäťou a ťažkostí s učením. Trauma, stres a ich psychické či fyzické následky sú v súčasnosti ešte vo veľkej miere neznáme. Možno si práve kladiete otázku, čo sa s týmito skutočnosťami dá robiť.


čo s tým môžem urobiť sám?
Pre predchádzanie traumatizujúcim zážitkom je dôležité vytváranie bezpečného, predvídateľného a stabilného prostredia, čo určite je hlavnou snahou väčšiny rodičov. Táto snaha nie je samozrejme samoúčelná, a má svoj význam - vytvára základ pre fyzické a emočné zdravie vyrastajúceho dieťaťa. Budovanie stabilného rodinného prostredia vedie okrem iného k formovaniu dôvery, pozitívne ovplyvňuje vytváranie sociálnych vzťahov v ďalšom živote, a je predpokladom pre vytvorenie pozitívneho vzťahu dieťaťa k sebe samému.A ČO SI POD SLOVAMI BEZPEČNÉ, PREDVÍDATEĽNÉ A STABILNÉ PROSTREDIE PREDSTAVIŤ?


Predvídateľné prostredie - ak je zavedená v rodinnom prostredí určitá forma pravidiel a rituálov, dieťa nemusí uvažovať nad tým, čo sa bude diať ďalej. Nebude sa tak dostávať do pocitov úzkosti, pretože nemusí rozmýšľať nad tým, čo nečakané sa môže okolo neho stať. Pre dieťa to tiež znamená, že platia určité univerzálne pravidlá. Pravidlá, ktoré umožňujú dieťaťu predvídať dôsledky svojho správania a následné správanie rodiča. Stabilita v praxi môže znamenať, že dieťa približne pozná svoj denný režim, čas kedy vstáva, chodí spať, pravidelne navštevuje školu alebo iné, mimoškolské aktivity. Stresujúca preňho môže byť taktiež neustála zmena prostredia, presúvanie sa z miesta na miesto, neschopnosť „zakotviť“ na určitom mieste.

Ak hovoríme o bezpečnom prostredí, jeho dôležitou zložkou je náklonnosť. Istota dieťaťa, že bude milované za akýchkoľvek okolností pomáha v formovaní sebavedomia, prispieva k celkovej psychickej pohode, a znižovaniu stresu. Aby sme to uviedli do reálneho života, povedzme, že dieťa dostalo zlú známku v škole. Nech sa jedná o akokoľvek banálnu situáciu, pre dieťa môže byť veľmi stresujúca. Ak si je ale isté tým, že vaša láska a náklonnosť sa neodvíja od jeho úspechu alebo neúspechu, nemusí prežívať strach a stres z toho, že ho nebudete mať radi. Poprípade dokáže za vami s problémom prísť, pretože chápe, že napriek krátkodobému hnevu mu dokážete pomôcť s riešením jeho problému.


Práve také maličkosti ako rituály, pravidlá alebo rodičovská podpora majú zásadný vplyv na zdravý vývin dieťaťa. Takisto aj psychické týranie vzniká častokrát z maličkostí, a nebezpečné je práve neuvedomenie, aký zásadný vplyv to na psychický i fyzický vývin môže mať.„POKIAĽ NIEKOMU AKO VY NA TOM NEBUDE VEĽMI ZÁLEŽAŤ, NIČ SA NEZLEPŠÍ, VÔBEC NIČ.“ - DR. SEUSSA keďže tento článok nie je len výplodom našej fantázie, nižšie uvádzame odkazy, z ktorých sme čerpali. 😊
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2018.0430
http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-2-2020/klinicka-studia/traumatizacia_v_detstve_a_zdravie_v_dospelosti.pdf
https://www.nature.com/articles/npp2015252
https://link.springer.com/article/10.1186/s12887-018-1037-7
https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m3048.full.pdf
https://internationalparentingschool.com/wp-content/uploads/2019/07/Schrodt-Ledbetter-Ohrt-2007.pdf