Práva a povinnosti počas nakupovania na mystresship.com

Najdôležitejšie informácie v skratke

Keďže nepreferujeme dlhé dokumenty plné právnických výrazov tak Vám prinášame najdôležitejšie body všeobecných obchodných podmienok v skratke:

 1. Pohodlný nákup pre každého: Na mystresship.com nakupujete pohodlne z domova. Stačí si na to u nás vybrať produkt o ktorý máte záujem, vytvoriť si konto, zaslať objednávku a zaplatiť. Zaplatiť môžete celosvetovo najrozšírenejšou formou – PayPal alebo kreditnou/ debetnou kartou. Pre firmy ponúkame pri odbere väčšieho množstva služieb formu vystavenia faktúry s dohodnutou splatnosťou 14 dní.
 2. Vždy viete, čo kupujete – pri každom ponúkanom obsahu vidíte jeho cenu a či je už dostupný alebo je v predpredaji. O úspešnom zrealizovaní vašej objednávky informujeme automatickým mailom a sprístupnením konta.

Celé znenie obchodných a licenčných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o., so sídlom Námestie A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 330 132, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:14017/R (ďalej len “mystresship.com” alebo CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o.) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť CONSULTiNG, PhDr. Ďurný s.r.o. ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj vzdelávacích obsahov prostredníctvom internetovej stránky www.mystresship.com. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Zaregistrovanie zákazníka

Pre úspešné zrealizovanie obchodu je potrebné aby sa kupujúci zaregistroval. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať (a vytvoriť si heslo do svojho účtu) čo môže osoba staršia ako 16 rokov, získate:

 • Možnosť využívať zakúpený produkt
 • informácie o stave vybavovania vašich objednávok
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných mystresship.com
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách
 • možnosť využívať personalizované služby.

Zákazníkom nášho portálu mystresship.com môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.mystresship.com. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na využívanie objednaného tovaru.

Objednávanie produktu a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na text objednať. Vyberte produkt ktorý chcete si zakúpiť. Vyplňte potrebné údaje v sekcii registrácia (neplatí už pre registrovaných užívateľov ktorý už si aspoň jeden produkt zakúpili) a potvrďte že súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami spracovania vašich osobných údajov a stlačte Objednať s povinnosťou platby. Potvrdením funkcie označenej “ Objednať s povinnosťou platby” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za službu bude služba objednaná . Bez zbytočného odkladu po spracovaní vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného produktu, údaj o cene tovaru, spôsob platby, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Ceny

Pre našich zákazníkov platia uvedené ceny na stránke www.mystresship.com Každá cena je uvedená ako konečná cena teda aj s potrebnými daňami. Pre zákazníka vždy platí cena, aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce sú výlučne dojednávané osobnou formou a riadia sa individuálne pripravenou zmluvou.

Licenčné podmienky

Licenčné podmienky sú súčasťou obchodných podmienok. Preto sa v tejto časti jedná o licenčnú dohodu medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „Používateľom“) a CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o. (ďalej len „Vlastníkom“ alebo „Poskytovateľom“ ), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronického obsahu poskytovaného na stránkach vlastníka (www.mystresship.com) Prosím prečítajte si pozorne túto časť – licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k obsahu poskytovanému na prostredníctvom stránok www.mystresship.com (ďalej len „Služby“) vzťahujú. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu našich elektronických služieb a produktov. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronických služieb a produktov prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania.

Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad videá, relaxačná hudba, elektronické texty, zvukové nahrávky alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“) v stanovenom čase a rozsahu.

Podporované zariadenia a softvér. Naše stránky a na nich zverejnený obsah je podporovaný všetkými štandardnými počítačmi, notebookmi, tabletmi a počítačmi na ktorých je možné prehrávať videá, hudbu a otvárať internetové stránky. V prípade že si nieste istý či vaše zariadenia podporujú obsah uverejnený na našich stránkach odporúčame pred objednaním si tieto informácie overiť zaslaním mailu na adresu info@mystresship.com .

Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie prihlásenia sa k Elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah môže prezerať po jeho sprístupnení. Od momentu sprístupnenia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené.

Používanie elektronického obsahu. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi právo prezerať a používať Elektronický obsah výlučne na svoje osobné účely a za pomoci využívania prístupových údajov. Používateľ nemôže tento elektronický obsah sťahovať, šíriť, používať na výučbu a ani poskytnúť prihlasovacie údaje tretím stranám. Takéto porušenie využitia elektronického obsahu bude automaticky riešené podľa popisu v časti Ukončenie.

Obmedzenia. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sub-licencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv. Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na sprístupnenie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

Zmeny Služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

Ukončenie. Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.mystresship.com. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, alebo zdravotné následky ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. Služba, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Kontakty. Pre komunikáciu ohľadom tejto Dohody môže Používateľ kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na http://www.mystresship.com/napis-nam/

Spôsob platby

 • elektronické bankovníctvo – PayPal alebo Stripe
 • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)

Pri každom elektronickom potvrdení objednávky je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr na e-mailovú adresu info@mystresship.com

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@mystresship.com. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách. Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť aj individuálne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme vám odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne 6-krát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou našich internetových stránok a obchodu a využívaním používateľského konta. Ak by vás e-maily od nás obťažovali, napíšte nám, prosím, e-mail na info@mystresship.com.  

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mystresship.com. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru / služby.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.04.2020.

Prajeme vám príjemné využívanie našich služieb!

Rights and obligations for shopping at mystresship.com

The most important information in short

Since we do not prefer long documents full of legal terms, we bring you the most important points of the general terms and conditions in a nutshell: 

 1. Convenient shopping for everyone – at mystresship.com you shop comfortably from home. All you have to do is to choose the product you are interested in, create an account, place an order and pay. You can pay with the worldwide used method of payment – PayPal or credit / debit card. For companies we offer a possibility to issue an invoice with an agreed maturity of 14 days when purchasing a larger amount of services.     
 2. You always know what you are buying – you can see the price of each content offered and the information whether it is already available, or it is in pre-sale. We inform you about successful completion of your order by an automatic e-mail and making your account available.   

Full Terms and Conditions  

These terms and conditions  govern the rights and obligations of the company CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o., with its registered seat at Námestie A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, ID no.: 36 330 132, registered within the Commercial Register of the District Court Trenčín, section: Sro , insert no.: 14017/R (hereinafter referred to as “mystresship.com” or CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o.) and of our customers, which arise from the contractual relationship based on the concluded purchase contract. Based on the needs defined by the general terms and conditions, the basic terminology is specified: The seller is CONSULTING , PhDr. Ďurný s.r.o. which operates an internet shop. The seller’s scope of business is the sale of educational content via the website www.mystresship.com. The buyer is a customer who enters into a contractual relationship with the seller under the purchase contract.

Customer registration

For successful accomplishment of the purchase, the buyer shall be registered – signed-up. If you choose to sign-up (and create a password for your account) as a person older than 16, you shall obtain:

 • a right to use the purchased product
 • information about the status of your orders
 • a right to participate in competitions organized by mystresship.com
 • regular information about the news and discounts
 • a right to use personalized services.

The customer is any natural person or legal entity that has expressed an interest in purchasing goods on the www.mystresship.com website. The customer under these general terms and conditions may be, under certain circumstances, also a third party appointed by the customer in the order as a person to whom the ordered goods are to be handed over (hereinafter referred to as the „Authorized Person“). Indication of the name of the Authorized Person in the order is deemed to be an authorization to use the ordered goods.

Ordering a product and concluding a contract

To order the item, click on the text “Order”. Select the product you want to buy. Fill in the necessary data in the registration section (this does not apply to registered users who have already purchased at least one product) and confirm that you agree to these terms and conditions and the processing of your personal data and press “Order with the obligation to pay”. The service is ordered by confirming the function “Order with the obligation to pay” acknowledging that the order requires payment for the service. An e-mail confirmation of receiving the order (acceptance of the order) is sent to your e-mail address without undue delay after the processing of your order. The confirmation e-mail contains the order number, name and specification of the ordered product, an indication of the price of goods, payment method, information about the seller and other details. Receiving the confirmation e-mail of your order shall conclude the purchase contract – the contract for the provision of electronic content not delivered on a tangible medium.          

Prices

The prices stated on www.mystresship.com are valid for our customers. Each price is quoted as the final price, including taxes. The valid price for the customer is always the price in effect at the time the order is placed and shall not change when the price is increased or decreased in the future. All prices of goods and services are stated as final, including the corresponding VAT in the amount set by the valid legislation of the Slovak Republic. 

Any additional discounts that are provided in addition to the discounts shown for each product on our website, individual discounts for the customer or cooperation-based discounts are negotiated solely individually and are governed by an individual contract. 

License terms

The license terms are the integral part of the terms and conditions. Therefore, this section governs a license agreement between end users of electronic content (hereinafter referred to as „the User“) and CONSULTING, Mgr. Ďurný s.r.o. (hereinafter referred to as „the Owner“ or „the Provider“), which is additional to general terms and conditions of the Provider and governs the conditions of an use of electronic content provided on the Owner’s website (www.mystresship.com). Please read this section carefully – the License Agreement and terms of use, as well as all other rules and information related to the content provided on the website www.mystresship.com (hereinafter referred to as the „Services“). Should you not consent with the terms of this License Agreement, we ask you not to proceed to the purchase of our electronic services and products. By clicking the checkbox before placing an order for purchase electronic services and products through the Service, you are expressing the consent to this License Agreement and the terms of use.   

Service. The Service allows the User to search, purchase and maintain access to digitalized electronic content, such as videos, relaxing music, electronic texts, sound recordings, or other digital content (hereinafter referred to as „the Electronic Content“) within a specified time and amount.  

Supported devices and software. Our site and the content posted on is supported by all standard computers, laptops, tablets and computers that can play videos, music and open websites. If you are unsure whether your devices support the content posted on our site, we recommend you to verify this information by sending an email to info@mystresship.com before placing an order.     

Making the Electronic Content available. The Provider shall make the Electronic Content available to the User after paying the stipulated fees for accessing the Electronic Content chosen by the User from the Provider’s offer. Availability means the technical ability to subscribe to the Electronic Content via the internet only and exclusively via supported devices and software. The User can view the Electronic Content after it is made available. From the moment the Electronic Content is made available to Users, the Provider’s obligations are considered fulfilled. 

Use of the Electronic Content. The Provider grants the User the right to view and use the Electronic Content solely for his personal purposes and by using the access data. The User may not download, distribute, use for educational purposes, or provide login information to third parties. Such violation of the use of the Electronic Content shall be automatically resolved as described in the Termination section hereof.     

Restrictions. Unless otherwise specified, the Electronic Content is protected by copyright law. The User must not sell, rent, lease, lend, publish, distribute, broadcast, sub – license or otherwise assign the rights to the Electronic Content or any part thereof to any third party, and must not remove any proprietary notices or labels in the Electronic Content. The User must not circumvent, modify, disable or remove the protection that protects the Electronic Content. The User must also not encourage, assist or authorize any other third person to do so. 

Prohibition of illegal use and Reservation of rights. The User may not use the Service or the Electronic Content for any unlawful purpose. The User acknowledges that the use of the Service and the payment for a license to access the Electronic Content shall not transfer the intellectual property of the Provider or any of its suppliers. All components of the Electronic Content are licensed, not sold, and such license is non-exclusive. 

Modification of the Service. The Provider reserves the right to modify, suspend or withdraw the Service or its individual parts at any time. The Provider shall have no obligations towards the User related to the exercise of this right. 

Termination. The User’s rights under this Agreement shall automatically terminate without prior notice if the User fails to comply with any provision hereof. Subject to such termination, the User shall cease any use of the Service or the Electronic Content and the Provider may restrict the User from accessing the Service or its individual parts, and / or the Electronic Content without claiming a refund to the User. 

Severability. If certain provisions of the Agreement are wholly or partly invalid, void or unenforceable, or become invalid, void or unenforceable throughout the time, the validity or effectiveness of other provisions shall not be affected, and they shall remain in force. 

Amendments. The Provider reserves the right to amend the Agreement at its sole discretion. This shall be done by posting the amended terms on www.mystresship.com. The continued use of the Service and the Electronic Content after the made amendment constitutes the User’s acceptance of the amended wording of the License Agreement and the terms of use. 

Warranty disclaimer. The User acknowledges and agrees to use the Service and the Electronic Content at his own risk. The Provider is not liable for any damage or health consequences that may arise in connection with the use of the Service or the Electronic Content. The Service, the Electronic Content, or parts thereof, are provided “as is” in an up-to-date state with all defects and without warranty. All fees made in connection with the Service are final and the User is not entitled to a refund, unless the Provider specifies otherwise. 

Contacts. For communication regarding this Agreement, the User may contact the Provider via the contact details listed at http://www.mystresship.com/napis-nam/ 

Payment method

 • electronic banking – PayPal or Stripe
 • bank transfer based on issued pre-invoice (companies and organizations only)

Every electronic order confirmation shall be accompanied by an invoice – a tax document, which also serves as a warranty card (unless you wish otherwise). If the document is missing, please notify us at info@mystresship.com as soon as possible.

Order cancellation

If you wish to cancel your order that has not yet been processed, please contact us as soon as possible and include your order number. If your order has already been paid, we will refund your money to the account you paid from within 14 days. In the case of payment by card (VISA, MasterCard), this period may be extended due to the bank’s procedure for refunding card payments.

Alternative dispute resolution

If you are not satisfied with the processing of your order, delivered goods or our services, please notify us  at info@mystresship.com. If you are not satisfied with the way we processed your claim or you believe that we may have violated your rights, pursuant to Act no. 391/2015 Coll., you may bring your claim to an alternative dispute resolution.

Alternative dispute resolution is available only to a consumer (natural person) who, when concluding and performing a consumer contract, does not act within the scope of his business, employment or profession. Alternative dispute resolution concerns only a dispute between a consumer and a seller with a monetary value exceeding 20 EUR resulting from a distance consumer contract.   

Subject to alternative dispute resolution pursuant to Section 3 of Act no. 391/2015 Coll. you may be required to pay a fee of up to 5 EUR incl. VAT to initiate a dispute resolution proceeding. You may submit a claim pursuant to Section 12 of Act no. 391/2015 Coll. 

Personal data, their processing and protection

For more information and the exact terms and conditions  of processing and protection of personal data, see Privacy and Personal Information

Newsletter and e-mails from us

When signing-up or when creating an order, you can subscribe to receiving a regular newsletter from us. You can also choose to subscribe to the newsletter individually by clicking on the link in the email we sent you. You can, of course, unsubscribe from our newsletters at any time. We will also inform you of your order processing at your e-mail address. We may irregularly (up to 6 times a year) send important information related to the operation of our website, store and user’s account to all registered customers . Should our e-mails be annoying you, please e-mail us at info@mystresship.com.  

Final provisions

These terms and conditions are an integral part of the purchase contract concluded between the company CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o. and its customers, and are binding for both parties. The legal relationship established by the purchase agreement shall be governed by the provisions of the purchase agreement (i.e. order and order confirmation, or individually agreed terms), the provisions of these general terms and conditions and the relevant legal regulations of the Slovak Republic. The provisions of the purchase contract shall prevail over the provisions of these general terms and conditions and the optional provisions (jus dispositivum) of the generally binding legal regulations.

The company CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o. reserves the right to unilaterally amend these general terms and conditions. Any changes hereto shall enter into force as of the date of their publication on the website www.mystresship.com. Legal relations arising from the purchase contract are always governed by the general terms and conditions effective at the time of placing an order for goods / services.

These general terms and conditions shall enter into force on 27.3.2020.

We wish you a pleasant use of our services!