Ako chránime vaše súkromie?

Na našej stránke mystresship.com sa snažíme robiť všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Preto nižšie nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako sa staráme o vaše osobné údaje. Presne:

 • Aké údaje od vás získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako aj aké práva v súvislosti s ich spracúvaním máte.

V rámci práce s vašimi osobnými údajmi rešpektujeme a dodržiavame predpisy a nariadenia, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú

Informácie o nás – vašom spracovateľovi osobných údajov

PhDr. Ďurný, CONSULTING s.r.o.
so sídlom: Námestie A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 330 132
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel sro, vložka č.14017/R

Pokiaľ Vám v rámci čítania tohto dokumentu vystanú nejaké otázky alebo si budete chcieť uplatniť vaše práva zadefinované v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať buď písomne na adrese našej spoločnosti alebo na maily info@mystresship.com .

Aké údaje o vás získavame (nákup a vytvorenie konta)

Aby sme mohli bez problémov poskytnúť služby, ktoré si objednáte na našej stránke mystresship.com potrebujeme od vás získať tieto potrebné údaje na jej vybavenie a vytvorenie užívateľského prístupu. Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých nevieme vybaviť vašu objednávku. Teda: vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa a samotný predmet objednávky. Tieto údaje sú povinné z dôvodu, že bez nich vám nevieme vytvoriť užívateľské konto, a tak sprístupniť objednaný digitálny obsah.

V našom obchode mystresship.com nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Ponúkaná forma elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) je realizovaná priamo na stránkach paypal, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). Na základe týchto opatrení vás vieme ubezpečiť, že v žiadnom prípade sa tak nedozvieme žiadne ďalšie informácie. Ako napr. vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Novinky a súťaže

Ak nám k tomu udelíte súhlas, vašu e-mailovú adrersu si uchováme aj za účelom zasielania informácií o nových produktov a obsahoch na našej stránke.  Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte nášho prieskumu / spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informácie, ktoré ste nám zaslali.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

V rámci využívania našich služieb, získavame údaje aj o tom, ako ich využívate. Ide o údaje a informácie týkajúce sa vášho záujmu (interakcií) o naše služby. Ide napríklad o informácie, čo na našich stránkach vyhľadávate, kedy k stránke pristupujete alebo kedy sa rozhodnete si naše služby objednať. V rámci čo najlepších služieb tiež pod jednotlivými príspevkami na našich stránkach uchovávame vaše recenzie / komentáre.

V rámci informácií používame aj cookies a podobné nástroje. V rámci ich využitia tak získavame tiež údaje o počítačoch a zariadeniach ktoré využívate na prístup k službám, ktoré poskytujeme. Jedná sa tiež o IP adresy, nastavenie prehliadačov, z ktorej internetovej stránky k nám pristupujete alebo stránky, ktoré navštívite.

Tieto údaje, uchovávame a používame na zlepšenie a personalizáciu našich služieb ako aj na online marketing. Údaje, o histórii návštev alebo pozretom / vypočutom obsahu využívame nato, aby sme vám vedeli vytvoriť nové produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a tak sme vám poskytovali obsah, ktorý je pre vás relevantný a zaujímavý. Získané informácie (napr. o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách) využívame aj pre marketingové a reklamné účely na našej ako aj iných internetových stránkach. Tieto údaje sú u nás využívané na analytické účely tak, aby sme čo najlepšie chápali a pomáhali ľudom, ktorí našu internetovú stránku používajú. Vďaka tomu ju vieme spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Ako vaše údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Vďaka údajom, ktoré od vás získame, sme schopní vám dodať naše služby v súlade s Obchodnými podmienkami, ktoré tiež nájdete na našej stránke. Tieto údaje, ktoré od vás obdržíme tak použijeme na jej vybavenie a vytvorenie vášho konta. Tieto údaje sú pre nás potrebné aj do nášho účtovného a fakturačného poriadku..

Všetky údaje a informácie, ktoré sme o vás získali (objednávka ako i prihlásenie do vášho konta), nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a sprístupnením vzdelávacích obsahov. Prípadne v situácii,  keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď nám kladiete otázku, chcete nám oznámiť zmenu údajov alebo ste zabudli prihlasovací údaj. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj informácie o objednávkach spracúvame pre prípad, že objednanú službu chcete reklamovať.

Vaše kontaktné údaje, ak ste nám k tomu udelili súhlas, tiež využívame na zasielanie zľavových poukážok, informácií o nových produktoch alebo sekciách na našej stránke, ktoré by vás mohli zaujímať. V prípade, že v čase sa rozhodnete zrušiť odoberanie noviniek, stačí kliknúť v doručenom e-maile na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Bezpečnosť a ochrana práv

Získané údaje o vás používame rovnako aj na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb. Vďaka tomu môžeme reagovať na požiadavky, ktoré boli voči nám nárokované pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a prípadne aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Právny základ

Na základe požiadaviek legislatívy SR a právnych predpisov na ochranu osobných údajov sme povinní informovať vás o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov. Ide o:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania služby a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v súťaži.
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý súhlas, ktorý udelíte je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete riešiť na základe nižšie uvedeného popisu.  
 3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na email získaný pri nákupnom procese, ak ste to neodmietli, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje, ktoré sme od vás získali zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v situáciách, keď využijete naše komunitné funkcie našej internetovej  stránky, ako sú komentáre.

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili, môžu dostať k dispozícii naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby získaným osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

WebSupport s.r.o.
(hosting)
Karadžičova 12, 821 04, Bratislava Slovenská republika
vývojári našich softwarových aplikácii

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Na základe legislatívy SR osobné údaje získané od vás môžeme uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam, ktoré nám vyplývajú z požiadaviek štátnych a iných orgánov a právnych predpisov. Je to z dôvodu, aby sme mohli v takýchto prípadoch uplatňovať naše nároky, prípadne sa mohli obhajovať v konaniach, kde si ich iné strany uplatňujú voči nám.

Do tejto kategórie tretích osôb, ktorým musíme sprístupniť osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad: súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí ako aj naši právni a účtovní poradcovia.

Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré ste nám odovzdali, aktívne neprenášame do tretích krajín mimo EÚ. Avšak niektorí partneri (oblasť cookies), s ktorými pri spracovaní osobných údajov spolupracujeme, tieto prenosy realizujú. Jedná sa konkrétne o USA. Osoby, ktorým tieto údaje sú sprístupnené, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield, a tak je tým poskytnutá primeraná úroveň ochrany vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v časti cookies.  

Ochrana údajov a dĺžka ich uchovávania

V súlade s aktuálnymi požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. Všetky elektronické údaje a informácie sú uchovávané v chránenej databáze. Táto databáza, obsahujúca osobné údaje, je pritom chránená pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

Vami zadané osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené. Je to z dôvodu, že ich uchovanie je nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, uchovávame tieto informácie, kým nám príslušný súhlas neodvoláte, prípadne neodpadne dôvod ich spracúvania. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to znamenať, že uchovávanie vašich osobných údajov bude ukončené. Je to z dôvodu, že tieto osobné údaje môžeme a bohužiaľ niekedy aj musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť

Na základe nášho spracúvania vašich osobných údajov vám vyplývajú aj práva. V prípade, že sa rozhodnete uplatniť ľubovoľné z nižšie uvedených práv, budete o jeho vybavení informovaný do 30 dní od jeho doručenia k nám. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti alebo e-mailovej správy na vyššie uvedené kontaktné údaje. Pre vybavenie žiadosti vás poprosíme o uvedenie mena, priezviska a mailovej adresy. V prípade, že tieto údaje nebude správa obsahovať, nebude možné tejto žiadosti vyhovieť. Tieto údaje sú potrebné preto, aby sme si mohli overiť vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k osobný údajom

Na základe vami zaslanej žiadosti máte právo získať od nás informáciu o tom, či vaše osobné údaje spracúvame. V prípade, že áno, bude vám poskytnutá informácia o tom, o aké osobné údaje sa jedná, za akým účelom ich spracúvame, komu boli poskytnuté a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na ich opravu / zmenu

Ak máte pocit alebo viete, že osobné údaje, ktoré spracúvame, sa zmenili (napr. ste sa vydala a vaše priezvisko sa zmenilo), budeme radi, ak nás požiadate o ich zmenu / opravu, keďže nám záleží na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje. 

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, budú aj tieto zverejnené údaje vymazané (napr. komentáre). Rovnako tak budeme informovať aj ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste sa rozhodli si uplatniť právo na ich vymazanie. Na základe neho by mali vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupné technológie a náklady spojené s vykonaním týchto opatrení.

Ak sa rozhodnete zrušiť si u nás konto, pristúpime k vymazaniu možných údajov a k jeho zrušeniu do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje môžu byť vymazané po dlhšej dobe.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v nižšie uvedených prípadoch:

 • ak si myslíte, že údaje, ktoré spracúvame sú nesprávne, a to do doby pokiaľ sa overí správnosť týchto osobných údajov.
 • ak si myslíte, že ich spracovávanie je nezákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak sa rozhodnete namietať spracúvanie vašich osobných údajov do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo namietať

Na základe dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo namietať spracovávanie vašich osobných údajov, ktoré je  vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak tieto údaje spracúvame na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V situácii, kedy si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

How we protect your privacy?

On mystresship.com, we do everything to maintain your privacy. Information about how we use your personal data can be found below. It includes the following clauses:

 • What data are collected
 • How are these data used
 • Who are the recipients of these data
 • What are your rights when you provide your personal data?

The processing of personal data complies with laws and regulations concerning general data protection.

Information about us – the processor of your personal data

PhDr. Ďurný, CONSULTING s.r.o.
Námestie A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
Company registered to the Business Register of the Slovak Republic of the District Court Trenčín under the registration number 36 330 132, section s.r.o., Insert No.: 14017/R

If you have any further questions or you want to exercise your rights defined in this document, do not hesitate contacting us on the email address written below:

info@mystresship.com

What data are collected (purchase and account creation)

The necessary data written in the following are collected with the purpose of providing the services ordered on mystresship.com, processing orders and creation of an account. 

Necessary data are those, which are essential in order to successfully process your order. The necessary data are: Your first name, surname,  e-mail address and the subject of purchase. Without these information, we won’t be able to create your account, and therefore enable the ordered educational content. 

Mystresship.com does not collect any payment and/or credit/debit card data, and all payments are operated through PayPal.

PayPal subsequently notifies us whether the payment was successful and provides us with your name and eventually your account number (in order to identify the payment and refund the payment if necessary).

We can assure you, that we do not receive any further information about your bank account (e.g. login information or account balance).

News and contests

Your email address will be stored under your consent only for sending commercial communications – e.g. information about new products, articles etc.

If you contact us or partake in our survey and/or contest, we will consequently collect and/or process and/or store your first name, surname, contact information, a message or other information that you provided.

What data are collected while using our services

While using our services, we collect information on how you use them and engage with our products and/or services.These may include, for example, information about your browsing activity, times when you are active or when you decide to order our services. We also retain your reviews and/or comments under individual articles published on our website. ‚

Mystresship.com also uses cookies and other technologies, and therefore tracks the browsing activity and collects information about devices used to access our website. We also collect information such as IP addresses, browser settings or your browsing activity.

These information are used for improvement and personalization of our services as well as for online marketing purposes. Data concerning the  browsing activity of a visitor are used to provide relevant content. Information about your movement around our website are used for the marketing and advertising purposes on our, as well as other websites.— These information are also used for analytical purposes to help us understand the needs of visitors. Cookies help making our website more user-friendly.

Use of collected information

Collected personal data concerning you are used for following purposes:

Providing our services

The collected data enable us to provide our services in compliance with the Terms and Conditions, which can also be found on our website. We use this data to create your user’s access. These information are also required for accounting purposes. 

All data and information collected through login and order are used to update your account and personal information

Communication with the customers

We use your contact information also for sending order notifications, enabling the educational content and customer service purposes (e.g. answering emails, changing personal information, forgetting login information etc.).

Vaše kontaktné With your consent, we use your contact information for sending commercial communications – information about new products and/or articles or discount codes/coupons. You may cancel your subscription anytime by clicking on the “unsubscribe” button in a delivered email. 

Protection of rights 

Collected personal data are also used to maintain safety of provided services. They are also used in cases where it is necessary to protect our legitimate interests. 

Legal Basis

In compliance with the valid legislation of the Slovak Republic and the General Data Protection Regulation, we are obliged to inform you about the legal basis of data processing:

 1. Execution of the contract – in case of ordering a product and creating an account and/or participating in a contest.
 2. Consent – mainly in reference to sending commercial communications about the news, offers or other marketing purposes. Every consent you give is voluntary and you can withdraw it anytime. If you decide to withdraw your consent, it does not have any influence on lawfulness of the processing before its withdrawal. Sending of commercial communications about the news and offers can be resolved according to the description below. 
 3. Fulfilling legal obligations – storing your personal data and information about your order for accounting purposes or provision of these data to public or other authorities or bodies responsible for supervision over our activity or resolving lawsuits. 
 4. Our justified interest – in improvement and personalization of our services, performing some marketing activities (including sending information about the news on the email address obtained during the purchasing process if consent was given) or in connection to protection of rights and safety, as mentioned above. In these cases we carefully consider, if processing these data won’t invade your rights.

Who is the recipient of your personal data?

Your personal data are not provided to any other subjects, with the exception of situations described below:

If you require it

We will publish or provide your personal data to other subjects in case you require it. The personal data are published when you use the community functions of our website (e.g. comments etc.).

In cases of external processing

Your personal data can be provided to our contractual partners who process them in compliance with this document (e.g. suppliers etc.). Our contractual partners comply with the safety, technical and organizational regulations, in order to provide required protection of the acquired personal data.

Our current partners are:

WebSupport s.r.o.
(hosting)
Karadžičova 12, 821 04, Bratislava Slovenská republika
developers of our software applications

For legal purposes and to precede damage to property

Collected personal data are provided to other entities in cases where provision of your personal data is imposed by legal regulation or if it is necessary to protect our legitimate interests.

This category of third parties may include: courts, public or other organs or authorities which control our activity, resolve lawsuits, as well as our legal and accounting advisors

Transfer to third countries

The collected personal data are not actively transferred to third countries outside the EU. However, some of our partners which are involved in the data collection (cookies and other technologies), transfer these data, especially to the US. Individuals, who have access to these data, comply with the US-EU Privacy Shield , and therefore required protection of your personal data is provided. Further information are written in the cookies section. 

Data protection and retention period

In order to provide required protection of your personal data, our security, technical and organizational actions are in compliance with the General Data Protection Regulation and the legislation of the Slovak republic. All acquired electronic data and your personal data  and information are stored in a secure database, which is protected from damage, loss or misuse.

All retained personal data connected to your account are essential for keeping the account functioning. We retain these data until you decide to cancel your account. 

In cases when you gave us your consent to process your personal data (e.g. for sending commercial communications), we retain these data until you withdraw your consent or there is other reason for its withdrawal. However, we beg to inform you that if you withdraw your consent, it does not necessarily mean that the retention of your personal data will terminate. Retention of your personal data is sometimes necessary for other purposes with different legal basis.

Your rights

When you decide to exercise one of the rights mentioned below, we will respond to your request within 30 days once we receive this request. You may exercise your data protection rights by email on the email address written below:

info@mystresship.com  

For successful execution of your request, please include your name, surname and email address. We are not able to process request which does not include these information. These information are essential for confirming your identity to prevent providing your personal data to an unauthorized person. 

Right to access

You have the right to obtain confirmation whether or not personal data concerning you are being processed by sending a request to exercise this right. If yes, we will provide you with the information about the categories of personal data concerned, purposes of the processing, the recipients to whom the personal data have been disclosed and the period for which the personal data will be stored. 

Right to rectification

If you think or you know that the personal data that we process have changed (e.g. you got married and your surname changed) we would be pleased, if you ask us for rectification of the inaccurate personal data. 

We care about processing correct personal data. 

Right to erasure

You have the right to obtain the erasure of personal data concerning you, in case if all following requirements are met and no legal exemptions apply:

 • the personal data are no longer necessary for the purpose which they were collected for
 • you withdraw you consent to process your personal data and there is no other legal basis for their processing
 • you object processing personal data and there is no overriding legitimate interest to continue this processing or you object processing personal data for direct marketing purposes 
 • personal data were processed unlawfully

In case your personal data were published and you exercise your right of erasure, these data will be deleted too (e.g. comments). We will also contact other recipients of your personal data that you decided to exercise your right to erasure. The recipients should therefore delete all links to your personal data if such action is possible, considering available technologies and expenses connected to these actions.

If you decide to cancel your mystresship.com account, we will delete all possible data and cancel your account within 10 days. We would like to point out, that some data may take longer time to delete due to technical reasons (e.g. data backup).

Right to restriction of processing

You also have the right to obtain restriction of processing your personal data from us, in cases described below:

 • if you contest accuracy of processed personal data, for a period enabling us to verify the accuracy of your personal data
 • if you believe that the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead
 • if we no longer need the personal data for the purposes of the processing, but you require them for the establishment, exercise or defense of legal claims
 • in case you object to processing your personal data for a period enabling us to verify whether our legitimate grounds override your legitimate grounds 

Right to object

You have right to object on the grounds relating to your particular situation to processing of personal data concerning you, including profiling.You also have the right to object to processing of personal data concerning you if they are processed for direct marketing purposes.

Making complaints

VIn case you think that the personal data we process concerning you breach data protection rules, you have the right to complain to the national supervisory body – the Office for Personal Data and Protection of the Slovak Republic.