parallax background

Pravidlá súťaže

Laické formy zvládania stresu
5. apríla 2020
Laické formy zvládania stresu
5. apríla 2020

Štatút súťaže


“SÚŤAŽ o produkty proti stresu ZADARMO! ”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: PhDr. Ďurný, CONSULTING, s.r.o.
Sídlo: Námestie A. Hlinku 36/9, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 36 330 132
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, vložka č. 14017/R

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 06.12.2021 do 11.12.2021 (polnoci). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba prihlásená na facebooku staršia 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti CONSULTING, PhDr. Ďurný s.r.o.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal like na fb stránku mystresship.com. Následne napísal pod príspevok súťaže komentár, na akom mieste sa zaručene zbaví stresu a ktorý z produktov v súťaži, ktoré stránka www.mystresship.com ponúka, by si prial vyhrať.

5. Výhra

Výhrou v súťaži sú balíčky 30 dennej pomoci, 10 dennej pomoci a online knížka "Stres a výkonnosť" vo formáte PDF /ePUB, ktoré stránka www.mystresship.com ponúka, pričom výhra nepodlieha daňovej povinnosti.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov online spôsobom. Najskôr sa bude žrebovať tretie miesto (online knížka "Stres a výkonnosť" vo formáte PDF /ePUB), následne druhé miesto (10 dňový balíček) a na záver prvé miesto (30 dňový balíček). Každý zo zúčastnených môže vyhrať len jeden balíček. V prípade, že by sa pri náhodnom žrebovaní dvakrát vylosoval ten istý výherca, losovanie sa opakuje. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené 13.12.2021 vo večerných hodinách na facebookovej stránke mystresship.com. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených facebookových kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude Organizátorom zaslaná výhercovi online formou. Presne mailom obsahujúcim potrebné prihlasovacie údaje k vyhranému online produktu.

8. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky, a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom, a nie je s Facebookom inak spojená.

V Považskej Bystrici, dňa 06.12.2021